BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 7/2020.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 181887 35.88% 1
MATBAO 124891 24.64% 2
GMO RUNSYSTEM 61480 12.13% 3
NHANHOA 51572 10.17% 4
iNET 41553 8.20% 5
VNPT 14044 2.77% 6
ESC 10132 2.00% 7
HI-TEK 9048 1.78% 8
WebNIC 4520 0.89% 9
Instra 2126 0.42% 10
Viettel 1705 0.34% 11
EuroDNS 1580 0.31% 12
InterNetX 1436 0.28% 13
VINAHOST 727 0.14% 14
Megazone 234 0.05% 15
Tổng số (*) 506935 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam