BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 11/2022.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 189574 33.41% 1
MATBAO 136147 24.00% 2
GMO RUNSYSTEM 69612 12.27% 3
NHANHOA 62125 10.95% 4
iNET 61887 10.91% 5
VNPT 13095 2.31% 6
ESC 9962 1.76% 7
HI-TEK 8471 1.49% 8
WebNIC 5003 0.88% 9
Viettel 3271 0.58% 10
VINAHOST 3025 0.53% 11
InterNetX 1672 0.29% 12
Instra 1643 0.29% 13
EuroDNS 1635 0.29% 14
Megazone 275 0.05% 15
Tổng số (*) 567397 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam