BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 5/2021.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 184722 35.02% 1
MATBAO 130944 24.82% 2
GMO RUNSYSTEM 59609 11.30% 3
NHANHOA 56983 10.80% 4
iNET 47479 9.00% 5
VNPT 13874 2.63% 6
ESC 9366 1.78% 7
HI-TEK 8711 1.65% 8
WebNIC 4741 0.90% 9
Viettel 3010 0.57% 10
VINAHOST 2712 0.51% 11
Instra 1927 0.37% 12
EuroDNS 1693 0.32% 13
InterNetX 1562 0.30% 14
Megazone 201 0.04% 15
Tổng số (*) 527534 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam