BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 8/2021.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 183847 34.61% 1
MATBAO 131184 24.70% 2
GMO RUNSYSTEM 60618 11.41% 3
NHANHOA 58399 11.00% 4
iNET 49113 9.25% 5
VNPT 13794 2.60% 6
ESC 9317 1.75% 7
HI-TEK 8623 1.62% 8
WebNIC 4787 0.90% 9
Viettel 3051 0.57% 10
VINAHOST 2984 0.56% 11
Instra 1928 0.36% 12
EuroDNS 1712 0.32% 13
InterNetX 1557 0.29% 14
Megazone 215 0.04% 15
Tổng số (*) 531129 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam