BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 7/2022.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 188561 33.87% 1
MATBAO 134289 24.12% 2
GMO RUNSYSTEM 67582 12.14% 3
NHANHOA 61384 11.03% 4
iNET 57493 10.33% 5
VNPT 13259 2.38% 6
ESC 9082 1.63% 7
HI-TEK 8499 1.53% 8
WebNIC 4943 0.89% 9
Viettel 3377 0.61% 10
VINAHOST 2923 0.53% 11
Instra 1772 0.32% 12
EuroDNS 1660 0.30% 13
InterNetX 1646 0.30% 14
Megazone 266 0.05% 15
Tổng số (*) 556736 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam