BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 3/2021.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 183894 35.30% 1
MATBAO 129036 24.77% 2
GMO RUNSYSTEM 59463 11.41% 3
NHANHOA 55359 10.63% 4
iNET 45875 8.81% 5
VNPT 13867 2.66% 6
ESC 9439 1.81% 7
HI-TEK 8698 1.67% 8
WebNIC 4643 0.89% 9
Viettel 2883 0.55% 10
VINAHOST 2390 0.46% 11
Instra 1907 0.37% 12
EuroDNS 1694 0.33% 13
InterNetX 1576 0.30% 14
Megazone 204 0.04% 15
Tổng số (*) 520928 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam