BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 10/2021.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 185643 34.35% 1
MATBAO 132672 24.55% 2
GMO RUNSYSTEM 62421 11.55% 3
NHANHOA 59162 10.95% 4
iNET 52498 9.71% 5
VNPT 13697 2.53% 6
ESC 9269 1.71% 7
HI-TEK 8582 1.59% 8
WebNIC 4855 0.90% 9
Viettel 3227 0.60% 10
VINAHOST 2980 0.55% 11
Instra 1954 0.36% 12
EuroDNS 1761 0.33% 13
InterNetX 1577 0.29% 14
Megazone 213 0.04% 15
Tổng số (*) 540511 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam