BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 4/2022.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 188431 34.08% 1
MATBAO 133888 24.21% 2
GMO RUNSYSTEM 66369 12.00% 3
NHANHOA 61034 11.04% 4
iNET 55724 10.08% 5
VNPT 13361 2.42% 6
ESC 9123 1.65% 7
HI-TEK 8493 1.54% 8
WebNIC 4924 0.89% 9
Viettel 3320 0.60% 10
VINAHOST 2906 0.53% 11
Instra 1826 0.33% 12
EuroDNS 1693 0.31% 13
InterNetX 1646 0.30% 14
Megazone 222 0.04% 15
Tổng số (*) 552960 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam