BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 7/2020.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 215579 42.52%
Miền Trung 43081 8.50%
Miền Nam 227304 44.83%
Nước ngoài 21025 4.15%
Tổng cộng 506989 100%